Missie, Visie en beleid vakgroep gbo

Missie vakgroep GBO:
GBO verenigt en ondersteunt bedrijven die vlakglas produceren, verhandelen, bewerken, plaatsen of monteren.

“GBO verenigt”: GBO geeft bedrijven een platform om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen, elkaar te versterken, ideeën op te doen (met in acht name van de gouvernance code)
“GBO ondersteunt”: alle activiteiten die GBO ontwikkelt en ontplooit zijn slechts bedoeld ter ondersteuning van haar leden (individueel of gezamenlijk) in de breedste zin des woords.
“GBO…produceren, verhandelen, bewerken, plaatsen of monteren”: identiteit en toelatingscriterium voor leden gebaseerd op hun activiteiten.


Visie vakgroep GBO:
GBO: 

 • Is toonaangevend in de vlakglasbranche en voor alle met vlakglas verwerkende organisaties
 • Vervult een voortrekkersrol voor haar leden in innovatie en in samenwerking met andere branches
 • Is de aangewezen partij voor promotie en stimulering van het gebruik van het prachtige product vlakglas in onze maatschappij
 • Is een kleine maar slagvaardige organisatie die proactief en betrokken een centrale rol inneemt in alle vlakglasverwerkende branches

Strategie vakgroep GBO:
Om haar visie te realiseren, bundelt GBO haar activiteiten in 3 pijlers:

 • Ledenservice
 • Techniek
 • Sociale zaken

Pijler 1, ledenservice

 • Faciliteren van formeel en informeel contact tussen leden
 • Promotie van het product vlakglas
 • Promotie van leden GBO naar externe partijen
 • Belangenbehartiging en lobby naar externe partijen
 • Vraagbaak voor en ondersteuning van leden in hun bedrijfsvoering
 • Aanbieden van producten en diensten op basis van synergie in de vereniging

Pijler 2, Sociale zaken

 • CAO
 • Pensioen
 • Opleiding- en ontwikkelingfonds
 • ARBO ondersteuning
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Pijler 3, Techniek 

 • Normering en regelgeving
 • Voorlichting
 • Opleiding
 • Vakcertificaat
 • Toetsing en berekening
 • Geschillencommissie

Organisaties
Om haar strategie te kunnen uitvoeren, zijn op initiatief van GBO een aantal organisaties opgericht.

 • Kenniscentrum Glas (KCG):
  o Scholing
  o Workshops & Seminars
  o Documentatie
  o Glas advies
  o Digitale Kennisbank
  o ARBO
  o EVC-trajecten
 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV):
  o Ontwikkelen en laten uitvoeren van vaktechnisch cursussen
  o Bemiddeling in niet vaktechnische cursussen
  o Overige activiteiten die bijdragen aan de professionalisering van de branche
  o Innen van de verplichte afdracht aan het fonds
  o Uitkeren van (scholings-)subsidies
  o Financieren van projecten die ten goede komen aan de vlakglasbranche
 • Bedrijfstak Pensioen Fonds Vlakglas (BPFV):
  o Uitvoeren pensioenregeling
 • Vlakglas Recycling Nederland (VRN):
  o Landelijk systeem van inzameling van vlakglasafval
  o Innen verwijderingsbijdrage