veilig onderhoud op en aan gebouwen

Op 1 juli 2012 is afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Deze afdeling bevat voorschriften over veilig onderhoud op en aan gebouwen. Veilig onderhoud van gebouwen is van levensbelang. Het Platform Preventie Valgevaar (GBO maakt hier deel van uit) is dan ook verheugd dat veilig onderhouden van gebouwen een plek heeft gekregen in het nieuwe Bouwbesluit. Dit betekent dat er afgesproken is dat een nieuw gebouw voortaan veilig te onderhouden moet zijn; bij het ontwerp moet hier al rekening mee worden gehouden. Daarmee wordt voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan op het moment dat mensen aan een gebouw aan het werk zijn. Het onderhoud van gebouwen is geregeld in het toetsingskader ‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen’ (onderdeel van het Bouwbesluit). Bij de aanvraag voor een bouwvergunning nieuwbouw moet dit toetsingskader worden ingevuld.

Middels de Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 wordt aannemelijk gemaakt of de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen voldoet aan het gestelde in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012. De Checklist is per 1 juli 2012 ook in de Regeling omgevingsrecht (Mor) artikel 2.2 worden opgenomen als indieningsvereiste voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Bekijk hier de checklist